Nově jsme sklady na e-shopu i prodejnách rozšířili o více než 3000 druhů ložisek FAG a INA.  

569 427 754
(Po–Pá: 7–16 h)
Ceny s DPH
Česko
Máte dotaz?
Poradna
Váš košík je bohužel prázdný :-(
Váš košík je bohužel prázdný :-(
…není to trochu škoda?
Váš poptávkový košík je bohužel prázdný :-(
Váš poptávkový košík je bohužel prázdný :-(
…není to trochu škoda?
 • Reklamační řád

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

 1. Reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) obchodní společnosti Mateza spol. s r. o., se sídlem Pod Kyjovskou 4166, Havlíčkův Brod 580 01, IČ: 15059278, DIČ: CZ15059278, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1312 (dále jen „prodávající“) se vztahuje na veškeré dodávky zboží ze strany Prodávajícího zákazníkům, realizované v rámci podnikatelské činnosti Prodávajícího v kamenném a internetovém obchodě. Práva Kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.
 2. Zákazníkem se rozumí kupující – spotřebitel nebo kupující – podnikatel (dále společně také „Kupující“). Kupující-spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím. „Kupujícím-podnikatelem je každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se dále považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní nebo výrobní činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Nestanoví-li tento reklamační řád jinak, uplatní se práva a povinnosti kupujícího stanovená tímto reklamačním řádem na „kupujícího-spotřebitele“ i „kupujícího-podnikatele“.
 3. Tento reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek Prodávajícího. II.

Odpovědnost prodávajícího

 1. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího z odpovědnosti za vady zboží, které bylo předmětem smlouvy (dále též „zboží“ či „předmět smlouvy“), stejně jako jejich uplatňování se řídí tímto reklamačním řádem, obchodními podmínkami Prodávajícího a kupní smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím. Ve věcech výslovně neupravených se práva a povinnosti řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 2. Aktuální platné znění reklamačního řádu prodávajícího je vždy zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího www.mateza.cz

Odpovědnost Prodávajícího za vady zboží (za jakost při převzetí zboží)

 1. Práva a povinnosti smluvních stran, plynoucí z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti za jakost, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2117.
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:
  1. má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které zhotovitel nebo výrobce popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu zboží,
  2. se Zboží hodí k účelu, který je pro její použití zhotovitel uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  3. je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  4. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů
 3. Práva z odpovědnosti za vady Zboží
  1. V případě objednání přes e-shop:
   Zjevné poškození Zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto Zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje Prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost Zboží a kompletnost jeho příslušenství.
  2. V případě osobního odběru:
   Při osobním odběru Kupujícím, je okamžik převzetí Zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na Zboží z Prodávajícího na Kupujícího. Jestliže Kupující Zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo Zboží již v době přechodu nebezpečí škody na Zboží. Pozdější reklamace neúplnosti Zboží nebo vnějšího poškození Zboží nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
  3. Reklamaci Zboží může Kupující uplatnit osobně ve všech pobočkách Prodávajícího nebo reklamované zboží zaslat přepravní službou na adresu: Mateza spol. s r.o., Pod Kyjovskou 4166, 580 01 Havlíčkův Brod
  4. V případě, že Kupující bude zasílat Zboží Prodávajícímu přepravní službou, měl by ve vlastním zájmu zabalit reklamované Zboží do vhodného dostatečného chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. Doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, detailní popis reklamované závody a správné kontaktní údaje Kupujícího.
  5. Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že Zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě nebo na prodejně společnosti Mateza spol. s r.o.
  6. Práva z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:
   • Mechanickým poškozením
   • Živelnou katastrofou
   • Prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci
   • Prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou
  7. Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

Záruční doba

 1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží, v době 24 měsíců od převzetí Zboží.
 2. Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v opravě. V případě výměny Zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba.
 3. Má-li zakoupené Zboží uvést do provozu jiný podnikatel než Prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení Zboží do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Datum uvedení Zboží do provozu je vyznačeno v dokladu o uvedení Zboží do provozu, který obdrží Kupující. Počátek záruční doby se tak odsouvá pouze v případě, že jsou splněny všechny podmínky výše uvedené. Pokud není splněna kterákoliv z nich, počíná záruční doba běžet ode dne převzetí věci.

Reklamace

 1. Záruční doba za jakost je 24 měsíců od data převzetí Kupujícím. Doba, po kterou nemůže Kupující vadnou věc užívat, tj. od uplatnění reklamace u prodávajícího až do doby, kdy je kupující povinen si věc z reklamace převzít, se do lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění (do záruční doby) nepočítá. V případě výměny zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba (po výměně zboží tedy neběží nová záruční doba).
  1. Odpovědnost Prodávajícího za vady (za jakost při převzetí) se nevztahuje:
  2. na běžné opotřebení zboží jeho používáním
  3. na případy neodborného používání zboží, tj. zejména na případy používání v rozporu s účelem, ke kterému se běžně používá v rozporu s dokumentací, která byla ke zboží prodávajícím připojena,
  4. na vady vzniklé mechanickým poškozením zboží,
  5. na vady způsobené v důsledku používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy,
  6. na vady způsobené v důsledku provedení nekvalifikovaného zásahu či změnou konfigurace,
  7. na vady způsobené v důsledku působení vyšší moci.
 2. Nároky z odpovědnosti za vady uplatňuje Kupující u Prodávajícího.
  1. Kupující je při uplatnění reklamace povinen uvést zejména, nikoliv však výlučně:
   1. Identifikaci smlouvy, na základě které reklamaci uplatňuje za účelem prokázání, že reklamované zboží bylo skutečně zakoupeno v internetovém nebo kamenném obchodě prodávajícího,
   2. Adresu a telefonické spojení (popřípadě e-mail) kupujícího, popřípadě na kontaktní osobu oprávněnou jednat za kupujícího, a to spolu s přiložením písemné plné moci, která takovou osobu k jednání za kupujícího opravňuje,
   3. Podrobný popis vad předmětu smlouvy včetně určení, jaké části předmětu smlouvy se vada týká, popřípadě jak se tato vada předmětu smlouvy projevuje,
   4. Jaké právo z vadného plnění si kupující zvolil.
  2. Nebude-li oznámení o uplatnění reklamace ze strany Kupujícího splňovat některý z výše uvedených bodů (nebo nepředá-li kupující-podnikatel zboží prodávajícímu v původním nepoškozeném obalu), prodávající kupujícího na nedostatky reklamace upozorní. Kupující je povinen zabezpečit uchování předmětu smlouvy ve stavu ke dni zjištění vady či reklamace, a to až do okamžiku prohlédnutí reklamované vady odpovědným zástupcem prodávajícího, jinak se vystavuje nebezpečí, že uplatněná práva z odpovědnosti prodávajícího za vady nebudou uspokojena.
  3. Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení – reklamační protokol, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je Kupujícím-spotřebitelem požadován. Pokud Kupující-spotřebitel výrobek zaslal přepravní službou, obdrží reklamační protokol e-mailem.

Vyřízení reklamace (vyzvednutí zboží ze záruční opravy) a úhrada nákladů řízení

 1. Po vyřízení reklamace Prodávající informuje o této skutečnosti Kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Prodávající vydá Zboží Kupujícímu stejným způsobem, jako bylo k vyřízení reklamace Prodávajícímu dodáno (tj. pokud bylo Zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno přepravní službou, zpět na adresu Kupujícího, pokud bylo zboží předáno osobně v provozovně Prodávajícího, je Kupující povinen si zboží osobně vyzvednout.
 2. Prodávající vydá, případně zašle, Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.
 3. V případě nevyzvednutí reklamovaného Zboží ze záruční opravy do 2 měsíců od uplynutí doby, kdy záruční oprava byla vyřízena, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu úhradu za uskladnění ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím Zboží. O tomto postupu musí Prodávající Kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.
 4. Při výdeji Zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí o Zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.
 5. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má Kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.
 6. V případě, že Prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s Prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

Závěrečná ustanovení

 1. Práva Kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.
 2. Tento Reklamační řád je platný od 16.5.2018 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. V Havlíčkově Brodě.
Potřebujete poradit?
Zdeněk Sedmík
Zdeněk Sedmík
Zákaznická linka
569 427 754
(Po–Pá: 7–16 h)